Prekių užsakymo sutartis

PREKIŲ UŽSAKYMO SUTARTIS

Prekių pirkimo-pardavimo preliminarioji (užsakymo) sutartis

Mes, UAB „GMANTIKA“ (į. k. 300600464, PVM mokėtojo kodas LT100002639512, buveinės adresas Pašilaičių g. 4-92, Vilnius), kuriai priklauso interneto svetainė www.pirktipatogu.lt (toliau sutarties tekste - Pardavėjas), ir fizinis ar juridinis asmuo, kuris internetinėje parduotuvėje www.pirktipatogu.lt  išreiškia pageidavimą užsakyti bei įsigyti prekes ir besąlygiškai bei neatšaukiamai sutinka su šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis (toliau sutarties tekste – Pirkėjas), sudarėme šią Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį (toliau –Sutartis) ir susitarėme:

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos ir šalių įtvirtinimai
1.1. Šia Sutartimi yra įtvirtinamas prekių užsakymas iš Pardavėjo internetinės parduotuvės  www.pirktipatogu.lt  elektroninio katalogo, t.y. inicijuojamas prekių pirkimas-pardavimas pagal pavyzdžius.
1.2. Prekių užsakymo bei pirkimo-pardavimo procesą, Pirkėjo bei Pardavėjo teises ir pareigas nustato interneto svetainės www.pirktipatogu.lt  pateiktos Naudojimosi taisyklės, Privatumo apsaugos taisyklės ir kitos taisyklės, nusakančios, kaip išsirinkti prekes, kaip pamatyti jų aprašymus, kainą, kaip atlikti pirkimą ir pan. (toliau, visos minėtos taisyklės kartu vadinamos „Taisyklėmis“).
1.3. Pasirašydamas šią Sutartį (varnele pažymėjęs langelį „Sutinku su šios sutarties nuostatomis“  ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“), Pirkėjas patvirtina, kad jis perskaitė Taisykles, suprato jų nuostatas bei sutiko su jomis. Pirkėjas patvirtina ir sutinka, kad jis žino, jog tuo atveju, jeigu jis neperskaitė ir (ar) nesuprato Sutarties nuostatų ir (ar) nesutiko su jomis – jis neturi teisės užsakyti bei įsigyti jokių prekių interneto svetainėje (parduotuvėje) www.pirktipatogu.lt  ir tokiu atveju neturi pažymėti varnelės langelyje su žodžiais „Sutinku su šios sutarties nuostatomis“. 
1.4. Pirkėjas patvirtina suprantąs, kad pažymėjęs varnele langelį „Sutinku su šios sutarties nuostatomis“ ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, jis patvirtina (pasirašo) teisines pasekmes sukeliančią civilinę sutartį.
1.5.  Pasirašydamas šią Sutartį, Pirkėjas patvirtina, kad jam buvo suteikta galimybė išsaugoti šią sutartį patvarioje laikmenoje arba atsispausdinti ją, paspaudus atitinkamus mygtukus ekrano meniu juostoje). Pardavėjas užtikrina, kad Sutarties tekstas nebus pakeistas ir ji bus prieinama reikiamą laiką.
1.6 Ši Sutartis yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių užsakymo, įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių užsakymo bei pirkimu interneto svetainėje (parduotuvėje) www.pirktipatogu.lt  susijusios nuostatos.

2 straipsnis. Sutarties objektas
2.1. Sudarant šią Sutartį, Pirkėjas laisva valia išreiškia norą iš Pardavėjo pateikto prekių katalogo užsakyti išsirinktas prekes šios Sutarties sąlygomis, nurodant Pardavėjui prekių pavadinimus, kiekius, o Pardavėjas pats arba pasitelkęs šios Sutarties vykdymui pasirinktus/paskirtus subjektus (toliau – „Tiekėjai“), įsipareigoja pateikti Užsakyme (elektroniniame prekių sąraše, į kurį Pirkėjas įtraukė prekes, kurias nori įsigyti iš Pardavėjo) nurodytas prekes į Pirkėjo pasirinktą vietą, tai yra sudaryti sąlygas Pirkėjui įsigyti jo išsirinktas prekes.
2.2. Šia Sutartimi šalys sutaria nustatyti sąlygas vėliau sudaromai Pagrindinei Sutarčiai, kurią atitinka pateikiama PVM sąskaita-faktūra. Preliminariojoje sutartyje nustatomos esminės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos: pirkimo-pardavimo sutarties objektas, perkamų prekių kainos ir kiekiai, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo vieta, momentas bei kitos sąlygos. Sudarant Pagrindinę sutartį, šalys gali keisti esmines šios Sutarties bei sudaromos Pagrindinės Sutarties sąlygas abipusiu sutikimu.
2.3. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo daiktų įteikimo Pirkėjui arba jo įgaliotam asmeniui momento ( LR CK 6.356 str. 2d.). Šiuo atveju, sudarant Vartojimo sutarčių kriterijams atitinkančią sutartį, kai Pirkėjas-Vartotojas negali pasinaudoti 3.6. punkte įtvirtinta teise apžiūrėti prekes iki Pagrindinės sutarties sudarymo, sudaryta Pagrindinė sutartis laikoma Nuotoline (LR CK 6.2281, LR CK 6.2288 )..

3. straipsnis. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę užsakinėti prekes elektroniniame kataloge - interneto svetainėje www.pirktipatogu.lt  Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę individualiai aptarti vieną ar kelias šios sutarties sąlygas, apie tai raštu informuojant Pardavėją prieš sudarant šią ar Pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjo iniciatyva pakeista ir Pardavėjo patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir pasirašoma raštu popierinėje laikmenoje. Tokia pasirašyta sutartis turi pirmenybę prieš šią elektroninę Sutartį.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, raštu informuojant apie tai Pardavėją, jei Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų ir nesuteikia galimybių Pirkėjui sudaryti Pagrindinės sutarties ilgiau nei 30 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos arba siūlo keisti esmines šios Sutarties sąlygas be Pirkėjo sutikimo. Jei Pirkėjas viena sutartimi užsako keletą prekių, jis neturi teisės atsisakyti sudaryti Pagrindinę sutartį remiantis šio punkto nuostatomis dėl tų prekių, kurias Pardavėjas gali pateikti šios Sutarties sąlygomis, išskyrus atvejus kai šios prekės skirtos naudojimui kartu su tomis prekėmis, kurių Pardavėjas negali pateikti šios Sutarties sąlygomis. Šiuo atveju, Pardavėjas neturi teisės reikalauti iš Pirkėjo atlyginti jo patirtus nuostolius ir privalo atlyginti Pirkėjo patirtas būtinąsias išlaidas, susijusias su sutarties sudarymu (banko mokesčius ir pan.), o Pirkėjas privalo pagrįsti šias išlaidas Pardavėjui.
3.4. Pirkėjas iki užsakytų prekių perdavimo ir Pagrindinės sutarties sudarymo turi teisę atsisakyti sudaryti Pagrindinę sutartį savo iniciatyva (išskyrus 3.5 punkte numatytas išimtis), nenurodant jokios priežasties ir nesant Pardavėjo kaltės, raštu informuojant apie tai Pardavėją. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtas būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu iki atsisakymo, o Pardavėjas privalo pagrįsti šias išlaidas Pirkėjui pareikalavus (LR CK 6.356 str.3 d.).
3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių, kurios buvo gaminamos pagal jo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos tik Pardavėjui sutikus ir taikant tam konkrečiam atvejui nustatytą mokestį. .
3.6. Sudarant Vartojimo sutarčių kriterijams atitinkančią Nuotolinę sutartį (Sutarties 2.4 punktas) Pirkėjui-Vartotojui suteikiama teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešant apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Pagrindinės Sutarties sudarymo momento. Ši teisė įgyvendinama remiantis Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nuostatomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka (LR CK 6.22810-11). Jeigu Pirkėjas viena pirkimo-pardavimo sutartimi įsigyja keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (visų viena sutartimi nusipirktų prekių) arba dalinai (tik kai kurių viena sutartimi įsigytų prekių). Nurodytas 14 dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su Pirkėjo prekių perdavimu Pardavėjui ar trečiai šaliai (saugojimui, įvertinimui ir t.t.). Šia teise negalima pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais (LR CK 6.22810 str.).
3.7. Pirkėjas turi teisę stebėti užsakymo vykdymo eigą, siųsti elektroninius pranešimus per Pardavėjo svetainės www.pirktipatogu.lt  savitarnos puslapį, gauti priėjimą tiek prie šios, tiek prie Pagrindinės pirkimo-pardavimo Sutarties bei garantinio aptarnavimo taisyklių elektroninių kopijų, naudojant Pardavėjo suteiktus prisijungimo duomenis. Šalys susitaria, kad visi pranešimai per šį savitarnos puslapį prilygsta rašytinei formai.

4 straipsnis. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir įsigyti jas interneto svetainės (parduotuvės) www.pirktipatogu.lt Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas, priimant prekes, privalo jas apžiūrėti ir patikrinti, griežtai laikantis šios Sutarties 8.3 punkto nurodymų.
4.3. Prekių pristatymo metu, be svarių priežasčių atsisakius priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Pakartotinas prekių pristatymas yra mokamas. Ši taisyklė nėra taikoma, jei Užsakovas pasinaudojo Sutarties 3.4 punkte įtvirtinta teise ir apie tai tinkamai informavo Pardavėją iki jam išsiunčiant prekes.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie internetinės svetainės (parduotuvės) w www.pirktipatogu.lt  duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.
4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti prieš sudarydamas naują užsakymą.

5 straipsnis. Pardavėjo teisės
5.1.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nepatvirtina užsakymo per 3 (tris) darbo dienas nuo jo sudarymo momento, tai yra nepasirenka sau priimtino apmokėjimo būdo arba, jį pasirinkus, nevykdo arba nesilaiko šio mokėjimo būdo taisyklių. Pirkėjui patvirtinus užsakymą (t.y. pasirinkus mokėjimo būdą ir įvykdžius mokėjimą) vėliau nei po 3 (trijų) darbo dienų po užsakymo sudarymo, Pardavėjas turi teisę jo nevykdyti, grąžinant Pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą.
5.2. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį ir atsisakyti sudaryti Pagrindinę sutartį, grąžinant Pirkėjui jo avansu sumokėtą pinigų sumą, jei dėl techninių kliūčių ar trečių šalių kaltės interneto svetainėje (parduotuvėje) www.pirktipatogu.lt  buvo klaidingai nurodytos užsakytų prekių kainos, kiekiai ar kita esminė informacija, užsakytų prekių kainų pokytis per laiką nuo užsakymo patvirtinimo iki prekių pristatymo į Pirkėjo nurodytą vietą didesnis nei 3% arba jei užsakytų prekių pristatymas šios Sutarties sąlygomis yra neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas privalo raštu informuoti Pirkėją apie užsakymo vykdymo nutraukimą ir, jei įmanoma, pateikti kitas prekių tiekimo sąlygas ir tik Pirkėjui sutikus tęsti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

6 straipsnis. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui prisijungimo prie savitarnos puslapio interneto svetainėje www.pirktipatogu.lt  duomenis, sudarant Pirkėjui galimybę stebėti užsakymo vykdymo eigą, siųsti elektroninius pranešimus, bei gauti priėjimą tiek prie šios, tiek prie Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties bei garantinio aptarnavimo taisyklių elektroninių kopijų.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą interneto svetainės (parduotuvės) registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Pristatymo taisyklėse nurodytomis sąlygomis, jei Pirkėjas pageidauja įsigyti daiktus su sąlyga, kad jos būtų pristatomos į Pirkėjo nurodytą vietą.
6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių (5.2 punktas) negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui tiesiogines sutarties sudarymo išlaidas (pvz. banko mokesčiai), patirtas dėl negalėjimo pristatyti prekę, o Pirkėjas privalo pagrįsti šias išlaidas Pardavėjui pareikalavus.

7 straipsnis. Sutarties kaina ir jos apmokėjimas
7.1. Šios Sutarties kaina yra lygi visų užsakyme esančių prekių bei paslaugų kainų ir prekių pristatymo kainos sumai (toliau – „Sutarties kaina“). Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra įskaičiuotas į Sutarties kainą. Prieš sudarant Pagrindinę sutartį, Pirkėjas turi teisę prašyti pakeisti pirkimo-pardavimo sutarties kainą, jei pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentu užsakytų prekių kaina pasikeitusi, tačiau Pardavėjo atsisakymas tenkinti tokį Pirkėjo prašymą negali būti traktuojamas kaip Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymas.
7.2. Iki Pagrindinės Sutarties sudarymo Pirkėjas turi teisę pildyti užsakymą, pasirenkant papildomas prekes ar paslaugas tokiu būdu keičiant Sutarties kainą bei pristatymo terminą.
 

8 straipsnis. Prekių pristatymas ir atsiėmimas. 

8.1. Prekės pristatomos naudojantis įmonės UAB „Venipak Lietuva“ paslaugomis. Jiems perduodama Pirkėjo informacija, reikalinga prekės pristatymui.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti. Tuo atveju, kai pats Pirkėjas prekių priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui Prekes laikydamasis elektroniniame prekių kataloge nurodytų pristatymo terminų. Jei Pirkėjas vienu užsakymu įsigyja keletą prekių ir jų pristatymo terminai nurodyti svetainėje www.pirktipatogu.lt  skiriasi, užsakymas pristatomas tik surinkus visas užsakytas prekes, t.y. prekių pristatymo terminu laikomas vėliausiai pristatomos prekės pristatymo terminas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
8.4.  Jei prekės pristatomos Pirkėjui į jo nurodytą vietą, jis privalo apžiūrėti prekes jų gavimo momentu, dalyvaujant siuntų tarnybos atstovui (kurjeriui), o aptikus siuntos bei prekių pažeidimų, pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei užpildyti pakuotės (siuntos) pažeidimo aktą arba atsisakyti priimti siuntą, informuojant Pardavėją apie įvykį per 24 val. Jei Užsakovas, priimdamas prekes, nepalieka pastabų ir neužpildo pakuotės (siuntos) pažeidimo akto, bei neinformuoja Pardavėjo apie pažeidimus, laikoma, kad perduotos prekės neturėjo pastebimų pažeidimų (trūkumų), už kuriuos atsako Pardavėjas, kadangi Pardavėjas neprivalo garantuoti, kad prekė(-ės) neturi paslėptų trūkumų, jeigu Pirkėjas žino apie juos arba jie yra tiek akivaizdūs, kad bet koks atidus pirkėjas būtų juos pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo ar įrangos (LR CK 6.333 str.).

9 straipsnis. Prekėms taikomos garantijos
9.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos kiekvienos prekės pavadinime ir (arba) aprašyme Pardavėjo svetainės (parduotuvės) www.pirktipatogu.lt  kataloge.. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ar prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės pavadinime.
9.2. Jei Pirkėjas turi prekei(-ėms) papildomų jam aktualių reikalavimų, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, kad jie būtų įtraukti į pirkimo-pardavimo sutarties tekstą. Jei tokių reikalavimų pirkimo-pardavimo sutartyje užfiksuota nėra, laikoma, kad jokių specifinių reikalavimų Pirkėjas neturėjo, o prekei(-ėms) bus taikomi įprastiniai įstatymais numatyti, bei gamintojo nustatyti reikalavimai.
9.3. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai yra nauji ir nenaudoti, išskyrus atvejus kai prekės aprašyme arba pavadinime yra pateikiama informacija apie tai, kad prekė yra nenauja, parduodama iš ekspozicijos, grąžinta iš kito pirkėjo arba buvo naudojama arba taisoma (angl. Refurbished, Remarketed arba sutrumpintai Rmkt). Jei prekė turi pažeidimų ir Pardavėjas apie tai žino, jis privalo pateikti šią informaciją Pirkėjui prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
9.4. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, t. y. turi tas savybes, kurių Pirkėjas gali protingai tikėtis, kurios būtinos daiktui, kad juo būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Pardavėjas garantuoja perduodamų daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą LR CK 6.333, 6.363 str.), nenustatant daiktų kokybės garantijos termino (LR CK 6.335).

10 straipsnis. Šalių atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis interneto svetaine www.pirktipatogu.lt 
10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.pirktipatogu.lt  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto svetainės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei Pardavėjo interneto svetainėje (parduotuvėje) yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

11 straipsnis. Nepaprastosios aplinkybės
11.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
11.2. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

12 straipsnis. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia šioje Sutartyje nurodytomis susisiekimo priemonėmis arba per Pardavėjo interneto svetainės www.pirktipatogu.lt  savitarnos puslapį.

13 straipsnis. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius (patvirtinus) abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.
13.3. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, ginčas sprendžiamas kitais, Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamais būdais. 
13.4. Ši prekių pirkimo-pardavimo preliminarioji (užsakymo) sutartis galioja iki Pagrindinės prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir po jo, tačiau Pagrindinės sutarties nepapildo ir nepakeičia. Pagrindinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis, nuo jos įsigaliojimo, visais atvejais turi viršenybę prieš šią preliminariąją (užsakymo) sutartį.

 

Rašyk
Skambink